תנאי שימוש

הסכם שירות (להלן- "הסכם") בין חברת  מיקי פורקס בע"מ (Miki Money), מען החברה
(להלן- "החברה"), לבין הלקוח, אשר נרשם באתר האינטרנט של החברה- http://www.mikimoney.com, (להלן- "הלקוח"), שניהם ביחד יקראו "צדדים".


הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים של החברה ומחלקתה Miki Money Exchange Office (להלן: "השירות") עם הלקוח.
השירות יינתן רק לאדם, בוגר מעל גיל 18 ואו יישות משפטי עם סמכות משפטית מלאה.
הלקוח מצהיר כי אין כל מכשול משפטי זה או אחר על קבלת הסכם זה.
נספח א' "הצהרת הלקוח על קבלת חוק לאיסור הלבנת ההון ומימון טרור" מהווה חלק בלתי נפרד של ההסכם.
מתן השירות כפוף להסכמתו המלא של הלקוח עם ההסכם ועם כל נספחיו.

השירות ניתן בכפוף לתנאים הבאים:

 1. הצדדים מכירים בכך שהמסמכים האלקטרוניים בעלי כח משפטי זהה למסמכים המודפסים ואו החתומים ידנית.
 2. החברה אינה נושאת באחריות להפרה ע"י הלקוח על הסכמיו  עם מערכות תשלומים אלקטרוניות הנתמכות על ידי השירות.
 3. החברה אינה אוספת מידע  על הלקוח ואו אודות פעילותו, למעט לשימוש פנימי ואו ע"פ הדרישה של מוסדות המדינה ואו של בימ"ש.
 4. כל פעולה ואו עסקה בין הלקוח לבין החברה נחשבת לבלתי הפיכה החל ממועד סיומה.
 5. החברה נושאת באחראיות רק בגין האמצעים אשר הועברו ע"י הלקוח למטרת ביצוע המרה, רכישה או מכירה של מט"ח. החברה אינה נושאת באחראיות בגין אובדן אמצעים כתוצאה מתקלה במערכות תשלום אלקטרוניות ואו מגורמים חיצוניים אחרים.
 6. במקרה של מחחלוקת בין החברה לבין הלקוח, גובה סכום הפיצוי המקסימלי ללקוח לא יכול לעלות על גובה הסכום אשר הועבר ע"י הלקוח לחברה למטרת המרה, רכישה או מכירה של מט"ח.  במקרה של אובדן או נזק לחברה ע"י הלקוח, מסכים ומבטיח הלקוח לפצות את החברה במלוא סכום הנזק. 
 7. עמלות שירותים נקבעות ע"י השירות תחת פיקוח החברה ויכולות להשתנות מעת לעת.
 8. כל המידע המפורסם באתר השירות מוגן ע"י חוק הגנת זכויות היוצרים. השימוש במידע מותר רק בתאום עם הנהלת החברה.
 9. החברה אינה נושאת באחראיות בגין ביצוע לא הולם של התחייבותיה בפני הלקוח בשל כח עליון.
 10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לספק ללקוח את השירות.
 11. החברה רשאית לבצע שינויים בהסכם לקוח בכל עת וללא הודעה מוקדמת.